Privatumo politika

1. Koks yra šio dokumento tikslas?

Šis dokumentas (toliau – Privatumo politika) yra skirtas internetinės svetainės www.parduoknamus.lt lankytojams. Šio dokumento tikslas yra atsakyti į Jums rūpimus klausimus apie asmens duomenų tvarkymą, kadangi lankydamiesi mūsų internetinėje svetainėje ir joje užpildydami užklausos anketą Jūs mums perduodate savo asmens duomenis.

Šioje Privatumo politikoje mes supažindinsime Jus su asmens duomenų rinkimo ir naudojimo tikslais, suteiksime informaciją apie tai, kokiomis priemonėmis šie duomenys renkami, ir kokį laikotarpį jie bus saugomi. Taip pat paaiškinsime, kokios yra Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės bei kokia šių teisių įgyvendinimo tvarka.

Privatumo politikoje naudodami sąvoką „mes“ turime omenyje jungtinės veiklos pagrindu veikiančius paslaugos teikėjus – Artūrą Dautartą (individualios veiklos pažymos Nr. 90709643), Artūrą Švedą (individualios veiklos pažymos Nr. 949739) ir Artūrą Mečkovskį (individualios veiklos pažymos Nr. 310780).

Jeigu šioje Privatumo politikoje neradote informacijos, kurios ieškojote, susisiekite su mumis elektroninio pašto adresu info@parduoknamus.lt.

2. Kokiais būdais mus pasiekia Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenis mes gauname:

  • Jums užpildžius mūsų internetinėje svetainėje esančią užklausos anketą bei prie anketos pridėjus papildomus dokumentus ar duomenis (pvz., informacija apie Jums priklausomą turtą, kurio vertę norite sužinoti);
  • Jums kreipiantis į mus internetinėje svetainėje nurodyto elektroninio pašto adresu;
  • Slapukų pagalba, Jums lankantis mūsų internetinėje svetainėje.

3. Kokiais tikslais ir kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami?

Duomenų pateikimas užpildant svetainėje esančią užklausos anketą, arba kreipiantis į mus elektroniniu paštu

Kartu su užklausos anketa arba mums siunčiamu elektroniniu laišku Jūsų pateikiami asmens duomenys yra renkami, naudojami bei saugomi remiantis mūsų teisėtu interesu atsakyti į Jums rūpimus klausimus ir suteikti mūsų siūlomas paslaugas, t.y. suteikti Jums informaciją apie Jus dominančio ar Jums priklausančio turto galimą rinkos kainą.

Šiuo atveju mes renkame ir tvarkome Jūsų identifikacinius ir kontaktinius asmens duomenis, tokius kaip: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas. Papildomai mes renkame ir tvarkome duomenis apie Jums priklausantį turtą, jeigu tokia informacija yra perduodama užklausos pateikimo metu.

Duomenų rinkimas naudojant slapukus

Slapukų pagalba surinkti asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, siekiant užtikrinti patogų naudojimąsi mūsų internetine svetaine. Slapukai identifikuoja Jūsų įrenginį, kurio pagalba lankotės mūsų svetainėje, tačiau nerenka Jūsų asmeninių (identifikacinių ar kontaktinių) duomenų.

Daugiau informacijos apie mūsų internetinėje svetainėje naudojamus slapukus yra pateikta pirmą kartą apsilankius mūsų svetainėje iššokusiame lange, kuriame galite išreikšti savo sutikimą, arba atsisakymą naudoti slapukus.

Slapukų naudojimo sąlygas galite bet kada pakeisti Jūsų naudojamos internetinės naršyklės nustatymuose.

4. Kokių asmens duomenų mes netvarkome?

Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi anksčiau paminėtiems tikslams pasiekti, o perteklinius duomenis ištriname ir sunaikiname.

Mes neprašome pateikti, nerenkame ir netvarkome Jūsų asmens duomenų, priskiriamų specialiųjų kategorijų asmens duomenims, tokių kaip rasinė ar etninė kilmė, politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenys arba duomenys apie lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

5. Kiek laiko Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir naudojami?

Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol jie yra reikalingi Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti, bet ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus.

Pasibaigus 2 (dviejų) metų laikotarpiui mes Jūsų duomenis pašalinsime į mūsų naudojamų laikmenų, t.y. juos ištrinsime ir (ar) sunaikinsime.

6. Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Rinkdami Jūsų asmens duomenis mes veikiame kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytojas ir valdytojas.

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome laikydamiesi Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones bei atlikdami asmens duomenų tvarkymą, mes užtikriname tinkamų teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą, siekdami apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Mes atsakingai laikomės visų duomenų apsaugos reikalavimų, todėl perduodami mums savo duomenis, užtikriname, jog Jūsų duomenų nepaviešinsime ir neteiksime tretiesiems asmenims. Esant būtinybei Jūsų asmens duomenis perduoti tretiesiems asmenims, mes iš anksto paprašysime Jūsų sutikimo.

Tuo atveju, jei dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų įvyktų incidentas, keliantis pavojų Jūsų asmens duomenų saugumui, mes nedelsiant apie tai Jus informuosime, taip pat apie tokį įvykį pranešime atitinkamoms institucijoms.

7. Kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės?

Jūs turite tokias teises:

  • Teisę kreiptis į mus ir reikalauti gauti patvirtinimą, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, taip pat gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, duomenų saugojimo laikotarpį ir kriterijus, kurie taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
  • Teisę reikalauti mūsų ištaisyti netikslius arba papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis;
  • Teisę atšaukti sutikimą asmens duomenų tvarkymui ir reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
  • Teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
  • Teisę prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, jeigu tai techniškai yra įmanoma;
  • Teisę pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

8. Kokia yra Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka?

Visus prašymus ar reikalavimus, kuriais siekiate įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, mums galite pateikti raštu, elektroninio pašto adresu: info@parduoknamus.lt, taip pat atsiuntę paštu korespondencijos adresu: Konstitucijos pr. 18 Capital Smart.

Jūsų gautus prašymus ar reikalavimus mes išnagrinėsime kaip įmanoma greičiau ir pateiksime Jums atsakymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais mes galime pratęsti šį terminą dar 30 (trisdešimčiai) dienų, tačiau apie tokį pratęsimą mes jus visada įspėsime, nurodydami pratęsimo priežastis.

Jeigu gavus Jūsų prašymą ar reikalavimą mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes galime paprašyti Jūsų asmens tapatybės dokumento, o atsisakius jį pateikti mes pasiliekame teisę atsisakyti nagrinėti tokį prašymą.

Jeigu mūsų pateiktas atsakymas Jūsų netenkins, Jūs turėsite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

9. Kaip gali būti keičiama ši Privatumo politika?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų internetinėje svetainėje dienos.

Scroll to Top